TARIEVEN VERHUUR MACHINES

Verticuteermachine

Sabo

 

   Prijs halve dag      €   25,00

 

   Prijs hele dag        €   40,00

Verticuteermachine

Billy Goat PR550H

 

  

 

   Prijs halve dag      €   30,00

 

   Prijs hele dag        €   45,00

Houtklover

Wallenstein WX 530 L

   Prijs halve dag      €  35,00

 

   Prijs per dag         €   60,00

 

   Prijs per week       € 200,00

 

Prijzen zijn incl. BTW

 

 

Algemene Huurvoorwaarden:

  

 1. Verhuurder verbindt zich het overeengekomen werktuig of de overeengekomen machine met uitrusting in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de Huurder verplicht is het materieel van de Verhuurder aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.
 2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan Verhuurder te melden.
 3. Huurder is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
 4. Huurder gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die Verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt heeft. Huurder verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.
 5. Huurder inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.
 6. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening van Verhuurder.
 7. Huurder treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject.
 8. Huurder dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. Huurder is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.
 9. Huurder is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het bedienen van het materieel en Huurder is verantwoordelijk voor instructie van de machinist.
 10. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder (tijdig) overleg met Verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder. 
 11. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet roerende zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).
 12. Huurder of machinist die het gehuurde object komt halen bij de Verhuurder dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 13. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in opdracht van Huurder worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.
 14. Het is Huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
 15. Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de Huurder verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Verhuurder te vergoeden.
 16. De huurperiode wordt vastgesteld in halve dagen, hele dagen of per week en vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door de Verhuurder in ontvangst is genomen.
 17. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.
 18. Huurder staat ervoor in dat het door hem gehuurde werkmaterieel genoegzaam verzekerd is.
 19. Wanneer Huurder het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel de Verhuurder in haar hoedanigheid van Huurder/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Huurder verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Verhuurder om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of Huurder een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en Verhuurder door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is Huurder verplicht Verhuurder volledig te vrijwaren en Verhuurder alles te vergoeden wat Verhuurder aan deze derde moet voldoen.
 20. Huurder betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de Verhuurder, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.

 

 

Privacy verklaring Oosterbroek v.o.f.

Uw privacy

Oosterbroek v.o.f. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Oosterbroek v.o.f. persoonsgegevens van relaties verwerkt waar onder prospects, klanten, leveranciers, bezoekers van onze website en social media.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Oosterbroek v.o.f. zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

 • duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, als daar aanleiding toe bestaat te corrigeren van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Oosterbroek v.o.f. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Oosterbroek v.o.f. hiertoe contactgegevens, waar onder uw naam, functie, zakelijke en/of beroepsmatige interesses, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres:

 • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
 • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
 • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij Oosterbroek v.o.f. rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten.
 • Als u bij ons bestelt en/of levert zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten.

 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard om de beschreven doelen te realiseren. Indien sprake is van een transactie houden wij ons aan een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en Apple accounts en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Oosterbroek v.o.f. gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Oosterbroek v.o.f. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Oosterbroek v.o.f. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Oosterbroek v.o.f. uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Oosterbroek v.of., Hallsedijk 9, 6975 AK Tonden of e-mail: info@oosterbroekvof.nl.