TARIEVEN VERHUUR MACHINES

Verticuteermachine

Billy Goat PR550H

 

 

 

 

   Prijs halve dag      €   25,00

 

   Prijs hele dag        €   40,00

Kettingzaag

Dolmar PS5105C-38

 

  

 

   Prijs halve dag      €   25,00

 

   Prijs hele dag        €   40,00

Bladblazer

Dolmar PB7650.4

 

 

 

   Prijs halve dag      €   20,00

 

   Prijs hele dag        €   35,00

Versnipperaar/hakselaar

Wallenstein BXC 32 H

 

 

 

   Prijs halve dag      €   35,00

 

   Prijs hele dag       €   60,00

 

   Prijs per week      € 200,00

Houtklover

Wallenstein WX 530 L

 

 

   Prijs halve dag      €  35,00

 

   Prijs per dag         €   60,00

 

   Prijs per week       € 200,00

 

Prijzen zijn incl. BTW

 

 

Algemene Huurvoorwaarden:

  

 1. Verhuurder verbindt zich het overeengekomen werktuig of de overeengekomen machine met uitrusting in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de Huurder verplicht is het materieel van de Verhuurder aan te nemen met inachtneming van de overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.
 2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze onverwijld schriftelijk aan Verhuurder te melden.
 3. Huurder is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.
 4. Huurder gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die Verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt heeft. Huurder verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het huurobject.
 5. Huurder inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.
 6. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik overeenkomstig de bestemming, zijn voor rekening van Verhuurder.
 7. Huurder treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject.
 8. Huurder dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. Huurder is aansprakelijk voor diefstal en verduistering van het huurobject.
 9. Huurder is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het bedienen van het materieel en Huurder is verantwoordelijk voor instructie van de machinist.
 10. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder (tijdig) overleg met Verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder. 
 11. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan aan zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet roerende zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).
 12. Huurder of machinist die het gehuurde object komt halen bij de Verhuurder dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 13. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in opdracht van Huurder worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.
 14. Het is Huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.
 15. Bij niet tijdige teruglevering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de Huurder verplicht de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Verhuurder te vergoeden.
 16. De huurperiode wordt vastgesteld in halve dagen, hele dagen of per week en vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject en eindigt op de dag, waarop het huurobject compleet door de Verhuurder in ontvangst is genomen.
 17. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.
 18. Huurder staat ervoor in dat het door hem gehuurde werkmaterieel genoegzaam verzekerd is.
 19. Wanneer Huurder het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde materieel de Verhuurder in haar hoedanigheid van Huurder/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Huurder verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan Verhuurder om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of Huurder een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en Verhuurder door een derde aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is Huurder verplicht Verhuurder volledig te vrijwaren en Verhuurder alles te vergoeden wat Verhuurder aan deze derde moet voldoen.
 20. Huurder betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de Verhuurder, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade.